عناوین اسناد سازمان ساواک درباره آیت الله محمد صدوقی (ره)

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکآقای مهدویان رئیس کل آموزش و پرورش یزد

تاریخ گزارش ساواک : 1349/07/19

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکدعای سید جواد ذبیحی برای شاهنشاه آریا مهر

تاریخ گزارش ساواک : 1349/06/26

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکخواندن اشعار مذهبی درخانقاه نعمت اللهی

تاریخ گزارش ساواک : 1349/06/22

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکاهانت بمان علی حسنی به رئیس مملکت

تاریخ گزارش ساواک : 1349/06/12

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواککشته شدن تیمور بختیار در خاک عراق

تاریخ گزارش ساواک : 1349/06/04

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکسخنرانی حاج خلیل کارگران از روحانیون بافق

تاریخ گزارش ساواک : 1349/05/20

 

تاریخ گزارش ساواک : 1349/05/17

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکمسافرت آقایان صدوقی و خاتمی به قم

تاریخ گزارش ساواک : 1349/05/07

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکمعرفی مراجع تقلید با نفوذ

تاریخ گزارش ساواک : 1349/05/04

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکبررسی نفوذ مراجع تقلید

تاریخ گزارش ساواک : 1349/05/01

 

« 1 2 3 4 ... 5 39 » صفحه: